Current track

Title

Artist


Privacy Policy

Privacyverklaring

News Internetradio respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze bezoekers hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen laten uitoefenen.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Deze website maakt geen gebruik van cookies of andere tracking systems.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Identiteit

  1. Website: www.newsinternetradio.nl
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens: News Internetradio, statutair gevestigd in Prinsenbeek, vallend onder KvK-nummer 20107296
  3. Contactgegevens: info@newsinternetradio.nl

Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke, of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan News Internetradio op ieder moment:

  1. de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
  2. alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
  3. de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Verantwoordelijkheden

News Internetradio is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

News Internetradio is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

  1. vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  2. vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

News Internetradio is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien News Internetradio betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is News Internetradio gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

News Internetradio verwerkt naast uw IP-adres geen persoonsgegevens. News Internetradio kan enkel uw IP-adres inzien en het land waar u bent op het moment dat u naar ons luistert of kijkt via de live streams. Deze gegevens dienen voor News Internetradio alleen als informatie over  hoeveel mensen er luisteren en waar ze luisteren. Deze gegevens verwerkt News Internetradio verder niet en zet deze ook niet door aan derden. Met de partij die de live streams verzorgd is een bewerkersovereenkomst afgesloten, die garandeert dat deze partij de gegevens ook voor geen enkele andere doeleinden inzet, enkel voor back-up van onze website.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal News Internetradio het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van deze gegevens.

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. News Internetradio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@newsinternetradio.nl.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, zeker niet de bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@newsinternetradio.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die News Internetradio heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

De persoonsgegevens (IP-adres) zijn nodig voor het “gerechtvaardigd belang” van News Internetradio. Wij hebben uw IP-adres nodig, anders kunt u geen gebruikmaken van onze dienst, te weten luisteren naar onze online radio. U heeft de vrije keuze om deze relatie met onze organisatie aan te gaan.

Een randvoorwaarde voor het luisteren naar News Internetradio is dat u een IP-adres heeft. M.a.w. u moet verbinding hebben met internet, anders kunt u niet naar News Internetradio luisteren. Uw IP-adres gebruikt u dus om te luisteren naar News Internetradio en wordt door News Internetradio enkel gebruikt om te kunnen meten hoeveel luisteraars News Internetradio heeft (luisterstatistieken). Uw IP-adres wordt voor geen enkel ander doeleind gebruikt.

Wat als u geen toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken?

Mocht u geen toestemming geven om uw IP-adres te verzamelen en gebruiken, kunt u geen gebruik van onze diensten maken, te weten kunt u niet naar News Internetradio luisteren. Door naar News Internetradio te luisteren, geeft u onverhoopt toestemming voor het verwerken van uw IP-adres, daar wij deze voor onze dienst namelijk nodig hebben. Zonder dit persoonsgegeven kunt u dus geen gebruikmaken van onze online radio.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@newsinternetradio.nl.

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u desondanks niet tevreden zijn, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Geautomatiseerde besluitvorming

News Internetradio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Commerciële aanbiedingen

U ontvangt géén commerciële aanbiedingen van News Internetradio.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. News Internetradio is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Bewaartermijn gegevens

News Internetradio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring, worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot Arjan Hermans, info@newsinternetradio.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Deze wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 24-05-2018.× App de studio!